Š K O L N Í    V Z D Ě L Á V A C Í    P R O G R A M

 

 P R O   P Ř E D Š K O L N Í   V Z D Ě L Á V Á N Í

 

       M A T E Ř S K Á   Š K O L A   Z Á P Y   

             

 
 školní rok 2015-2016
 Projednáno na pedagogické radě: 31.8.2015
     Č.j. 28 / 2015 MŠZ
 
 Zpracovala :  Mgr.Božena Tomanová
                      ředitelka MŠ Zápy
 
 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Zápy je vytvořen v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.

 

Charakteristika mateřské školy

       Z historie

 

 Naše Mateřská škola Zápy  byla znovuotevřena 1.9.2001. Od 1.7.2001 zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení. Od 1.1.2005 rozšířena  o školní jídelnu – výdejnu.

                 Mateřská škola Zápy je  umístěna v historické budově bývalé základní školy, která byla v červnu 2001, z důvodu nízkého počtu dětí, uzavřena.

                 Zpočátku byla  kapacita naší mateřské školy pouze 14 dětí. V průběhu let se nám podařilo získat důvěru rodičů a počet dětí postupně vzrostl až na 22 dětí. Ani tato kapacita však zcela nepokrývala potřeby občanů  Záp a  zájem výrazně převyšoval nabídku. Proto zastupitelstvo Městyse Zápy rozhodlo o dalším rozšíření naší mateřské školy.

Po rozsáhlé rekonstrukci byly 15.1.2010 otevřeny zcela nové prostory, v nichž nyní fungují již dvě třídy s cílovou kapacitou maximálně 45 dětí. V současné době je poptávka rodičů ze Záp zcela pokryta.

 

 

       Budova mateřské školy, počet tříd a jejich uspořádání

Mateřská škola je umístěna nyní v 1.patře historické budovy bývalé zákadní školy v Zápech. Jsou zde dvě třídy:

I.                    třída mladších dětí  - motýlků

II.                  třída starších dětí - sluníček ,dále ložnice, kde odpočívají společně všechny děti, sociální zázemí pro obě třídy, ředitelna a kuchyň - zde připravujeme svačinky a  dovezený oběd k výdeji.

            Máme k dispozici také vlastní prádelnu – místnost s pračkou a sušičkou. Zde pereme a sušíme použité ložní prádlo.

            V přízemí naší budovy mají děti pro převlékání k dispozici prostornou šatnu. Je zde také tělocvična, vhodná a pravidelně používaná k pohybovým hrám, cvičení a dalšímu sportovnímu vyžití dětí. Prostory mateřské školy jsou vyhovující všem potřebným činnostem.

           Obědy dovážíme ze  Základní školy  Palachova337,v Brandýse nad Labem

      Umístění mateřské školy a její okolí

 

Zápy jsou městys, asi 4 km od historického města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Je to místo, kde se žije poklidným vesnickým životem. Tento klid je nyní narušen velmi náročnou dopravní situací, protože městys je umístěn mezi dvěma dálnicemi a v  současné době právě tudy projíždí většina vozů křižujících mezi nimi.

I tak zde můžeme ještě nalézt mnoho tichých a příjemných zákoutí vhodných pro naše vycházky a výlety do vesnice i mimo ni.

Před budovou mateřské školy je oplocená zahrada se dvěma pískovišti a průlezkami. Zde děti mohou trávit pobyt venku. V letních měsících zde také se staršími dětmi cvičíme.

Cíle práce mateřské školy

 

Za cíl výchovného a vzdělávacího působení v naší mateřské škole si klademe vytvoření věkově smíšeného, klidného, podnětného, tvořivého, hravého prostředí, velmi blízkého prostředí rodinnému, které podněcuje osobnostní rozvoj každého dítěte, respektuje jeho každodenní potřeby a individuální požadavky na zdravý vývoj.     

Cílem práce pedagogů je zabezpečovat všestranný harmonický rozvoj všech dětí s důrazem na podporu rozvoje individuality - osobnostního rozvoje s ohledem na věkové       a vývojové zvláštnosti.

Snažíme se  o položení základů celoživotního vzdělávání podle možností, schopností, zájmů a potřeb našich dětí. Rozvíjíme u dětí  samostatné myšlení, tvořivost, kreativitu            a jednání, s cílem zařadit se do společnosti a připravit se na započetí školní  docházky 

            Chceme, aby v našem zařízení děti prožívali mnoho příjemných a hodnotných chvil, na které mohou vzpomínat celý život, a především, aby se zde cítily spokojeny. Oáza klidu, porozumění a jistoty v současném uspěchaném, roztěkaném světě – tak má působit na děti prostředí naší mateřské školy. 

            Specifikou našeho zařízení je klidná, téměř rodinná atmosféra, přátelské klima, vlídné, vstřícné, podnětné prostředí.

 

Podmínky předškolního vzdělávání

 

          a/ životospráva

 

            Všechny činnosti v naší mateřské škole prolíná pravidelný denní řád  a posloupnost. V zájmu zachování klidu, pohody a bezpečí se naše děti nemusejí účastnit všech plánovaných činností. Vše probíhá spontánně, každé dítě reaguje na předkládané skutečnosti individuálně, pokud nechce nabízenou činnost vykonávat – nemusí.

                                     Scházení dětí probíhá postupně od 6.45 do 8.30 hodin. Po dohodě mohou děti přicházet i později, dle požadavků rodičů.

stravování –  Mateřská škola Zápy nemá vývařovnu. Jídlo dovážíme ze Základní školy v Palachově ulici 377 v Brandýse nad Labem, a vydáváme dětem z vlastní výdejny. Poskytujeme dětem celodenní stravu, dvě svačinky a oběd. Volba jídelníčku               je  závislá na kuchyni Základní školy v Brandýse nad Labem. Kuchyň předkládá jídelníček se dvěma hlavními jídly a ředitelka MŠ z nich jedno vybírá, a tím jídelníček dotváří. V současné době probíhá pravidelná komunikace mezi kuchyní  ZŠ a našimi zaměstnanci. Tímto způsobem ovlivňujeme částečně i tvorbu skladby jídelníčku. Strava je do našeho zařízení dopravována osobním autem městyse Zápy.  Je vyvážená, jídelníček je různorodý, bohatý na ovoce, zeleninu, vlákninu, tedy vše, co je z našeho pohledu pro děti dnes zdravé
a tedy nezbytné. Obědy se přiváží již zcela zhotovené v  nerezových várnicích, plně vyhovujících tomuto účelu. Na svačinky se dovážejí pouze suroviny a připravují se v naší kuchyňce.

                   Od školního roku 2007 – 2008 po dohodě s dodavatelskou kuchyní je našim dětem poskytováno více ovoce.  Ke každé ranní svačině si děti mohou vybrat z několika druhů ovoce, či zeleniny/ nejméně dva druhy /. Dětem ovoce a zeleninu pouze nabízíme, nenutíme. Mohou si každý den vybrat z nabídky. Děti si servírování ovoce a zeleniny velmi rychle přivykly a ve zvýšené míře než dříve ji i konzumují. Nyní jedí méně pečiva, ale přikusují více ovoce a zeleniny. K odpolední svačině předkládáme dětem také ovoce z místních zdrojů – občas nás oslovují rodiče i ostatní lidé z vesnice a darují nám jablka, hrušky, či jiné přebytky z místních zahrádek. Rádi je přijímáme.

   Svačiny se vydávají  - dopoledne    mezi 9.00  a 10.00 hodinou

                                       - odpoledne   mezi 14.00 a 15.00 hodinou, dle časové náročnosti denního programu.

                  Dopolední svačiny dětem připravuje paní školnice zpočátku na stolečky. V obou  třídách každý školní rok od ledna neservírujeme již každému dítěti na jeho místo, ale v rámci podporování sebeobsluhy připraví paní školnice na každý stoleček tácky, prázdné hrnečky, nakrájené chleby a zeleninu. Děti si vše postupně rozebírají. Po dojedení svačinky si všechny děti tácek a hrneček odnášejí samy do servírovacího vozíku, který paní školnice po ukončení stolování odváží k umytí. Paní školnice toto nádobí ihned po odvezení do kuchyňky umývá.

                  Strava je odebírána každý den v 11.15 v brandýské základní škole.

                  Dováží se osobním autem Městyse Zápy a dováží je školnice naší mateřské školy. K tomuto účelu si každý rok obnovují služební řidičský průkaz.

                   Vždy s obědem jsou dovezeny také suroviny na obě svačiny. Svačiny jsou zhotoveny školnicí asi 15 minut před podáním svačiny. Strava je dovážena ve velkých várnicích. Suroviny a ovoce ve speciálně pro tento účel určených umělohmotných omyvatelných nádobách.

                 Obědy jsou vydávány mezi 11.30 a 12.30 hodinou. Časový odstup mezi jídly není větší než dvě a půl hodiny. Děti nejsou do jídla nuceny. Snažíme se však o to, aby vždy jídlo ochutnaly. Častá je totiž situace, kdy po ochutnání je dětmi jídlo celé snědeno, i když zrakový vjem napověděl něco zcela opačného.

                  Pro děti, které měly oběd objednán a z nějakého důvodu se docházky neúčastní    je oběd vydáván rodičům , týž den do 13té hodiny v kuchyni MŠ.

                 Ihned po obědě školnice myje znečištěné nádobí a várnice, luxuje třídy a vytírá podlahy.

                 Při výdeji jídel je paní školnice oblečena vždy do čisté, bílé zástěry používané pouze pro přípravu svačin a pro výdej obědů.

                  

 pitný režim – každý den ráno, paní školnice uvaří dětem čerstvý čaj. Vychlazený ho nalije do konvic a umístí do tříd, na místo přístupné všem dětem. Ty se zde mohou napít kdykoliv během dne. Během dne je čaj pravidelně doplňován.

 

pohybové aktivity -  provázejí náš celý den. Vždy jsou součástí ranního cvičení a pobytu venku. Dále však bývají ještě během týdne zařazeny do pravidelných nabídkových činností, v herně nebo v tělocvičně. Jsou tedy zařazeny minimálně dvakrát denně – pravidelně, a pak vždy dle potřeb dětí. Prostory herny umožňují dětem dostatek volného pohybu při denních činnostech.

       

 odpočinek – je v našem zařízení pravidelně určen pro všechny děti každý den vždy po obědě půl hodiny. Tento odpočinek děti absolvují každý na svém lůžku v ložnici a je zpříjemněn čtenou nebo reprodukovanou pohádkou. Pokud je některé z dětí v průběhu dne unaveno je mu umožněn odpočinek na lůžku v herně.

 

spánek -  v našem zařízení je v pravidelném režimu zařazen hned po odpočinku na lůžku. Spánek našich dětí je v každém případě individuálně projednán s rodiči. Děti půl hodiny usínají všichni společně, kdo neusne může vstát a věnovat se klidovým hrám ve třídě. Spící děti se probouzejí postupně, vstávají a zapojují se do dalších činností individuálně.

Dětské postýlky se v našem zařízení rozkládají. Mají své místo složené v odpočinkovém nábytku v ložnici. Děti, podle svých schopností, si své postýlky samy připravují ke spánku a samy si je ustýlají. Nejmenší děti s dopomocí paní učitelky. Lůžkoviny jsou uloženy ve skříni, která je pravidelně větrána. Povlečení na postýlkách se mění jednou za měsíc. Pyžamka si děti samy ukládají do své přihrádky. Ručníky v koupelně se mění vždy jednou týdně za čisté. Špinavé prádlo je uloženo ve větraném koši v prádelně.

 

otužování a péče o zdraví  - snažíme se děti otužovat pravidelně, a to hned několika způsoby:

-          každý den větráme a cvičíme při otevřených oknech

-          každý den při vhodném počasí chodíme s dětmi ven, ať již na zahradu mateřské školy nebo na vycházku do vesnice. Vycházky plánovitě během školního roku prodlužujeme. Pravidelným pobytem na čerstvém vzduchu chceme  zlepšit kondici dětí a tím mimo jiné  i posílit jejich imunitní systém.

-          pro zdraví si naše děti také pravidelně vždy po obědě čistí zoubky

-          předškolní děti mají možnost zúčastnit se kroužku „ Hravá flétnička“, kterým podporujeme nácvik správného dýchání a zmírňujeme obtíže astmatických děti

-          pravidelně se také s dětmi zúčastňujeme plaveckého výcviku

 

 

b/ psychosociální podmínky

 

                        V naší mateřské škole klademe důraz na milé, vstřícné působení  na děti.        Na vytvoření důvěrného, kamarádského prostředí, s pochopením pro různé odlišnosti jednotlivců. Nechceme rodinu nahrazovat, ale plynule se vzájemně doplňovat, prolínat, spolupracovat.

 Pedagogičtí zaměstnanci postupně učí děti toleranci, vyjádření vlastních myšlenek, učí děti vnímat a citlivě zpracovávat názory a chování druhých. Snaží se o vstřícnou, podnětnou komunikaci s dětmi a podporují aktivní spoluúčast dětí a jejich samostatné rozhodování při denních činnostech.

            Novým školáčkům se snažíme, co nejvíce zpříjemnit první dojmy z našich aktivit, především promyšleným a systematickým adaptačním programem, zaměřeným na úzkou spolupráci s rodiči a jedinečnost každé rodiny a každého nového človíčka. Náš adaptační program  se opírá o tyto hlavní myšlenky:

1/ Adaptace nových dětí v našem zařízení probíhá po individuální dohodě s rodiči.

2/ Každý rodič má právo si rozhodnout o způsobu a délce adaptačního procesu svého dítěte.

3/ Ze strany MŠ jsou rodičům doporučena tato opatření:

-          první tři dny docházky 2 hodiny pobytu nového dítěte v MŠ

-          čtvrtý a pátý den docházky 4 hodiny pobytu v MŠ i s obědem

-          druhý, raději  třetí týden docházky začínáme s odpoledním odpočinkem / dle dohody s rodiči /

-          postupně prodlužujeme dobu příchodu rodičů

 

4/ Vzniklé adaptační problémy řešíme vždy po dohodě s rodiči.

 

 

                        Celý kolektiv zaměstnanců plně podporuje výše jmenované cíle a snaží se dětem ulehčit zvykání na nové prostředí a nové kamarády, pomáhají dětem při vzniklých problémech a pomáhají jim svým vřelým přístupem získat plnou důvěru a tím docílit klidné a pohodové atmosféry.

§  respektujeme individuální vývojové potřeby dětí

§  snažíme se o vytvoření kamarádského prostředí v kolektivu dětí

§  vytváříme s dětmi ovzduší plné důvěry a porozumění

§  problémové situace řešíme s odborníky, s ostatními kolegy nebo s rodiči s ohledem na rovnocenné postavení všech dětí

 

 c/ materiální podmínky

 

         Prostory naší mateřské školy jsou plně vyhovující současným normám. Počet zapsaných dětí odpovídá stanovené kapacitě – 45 dětí. 

         Po příchodu se děti převlékají v přízemní samostatné šatně. V přízemí se nachází také tělocvična, kterou pravidelně využíváme k pohybovému vyžití našich dětí.

        V 1.patře jsou dvě třídy, jejichž prostorové podmínky plně vyhovují hygienickým požadavkům  a svou velikostí zcela vyhovují počtu dětí. V průběhu roku pravidelně pracujeme na   estetické výzdobě celého zařízení, nejčastěji k tomuto účelu používáme dětské výrobky. Využíváme také pomoci zručných a ochotných rodičů. 

            V letošním školním roce využíváme již pouze nábytek, který splňuje požadavky krajské hygienické stanice z  hlediska přizpůsobení všem věkovým skupinám dětí. V každé třídě jsou k dispozici 2 velikostní stupně dětských pracovních stolků a židliček, čímž je zohledněna rozdílná tělesná výška dětí. Ve třídách dbáme na přehlednost hraček a tvůrčího materiálu a jeho dosažitelnost všem dětem.

                Hrové koutky jsou stále v popředí našeho zájmu a intenzivně se snažíme o jejich rozšíření, co do počtu, ale též o jejich nejlepší využití.

            V 1. patře  jsou dvě hygienická zařízení, každá třída používá své.

             K dispozici máme též stabilní ložnici. Je vybavena 45 typizovanými dřevěnými rozkládacími postýlkami, které jsou uloženy v úložném prostoru , a tím splňují požadavky na počet odpočívajících dětí.

         V prvním patře se nachází také prostorná kuchyň, kde paní školnice připravují svačinky a obědy, které se do tříd dovážejí na servírovacích vozících. Vybavení kuchyně je na dobré úrovni . Každým rokem ji modernizujeme a pravidelně pracujeme na nákupu nových spotřebičů, s cílem  udržení  velmi dobré kvality vydávání pokrmů a nápojů.

             Zakoupili jsme také malou elektrickou troubu na pečení perníčků a jiných ozdob, či cukroví.V letošním školním roce jsme zakoupili ruční mixer, který zkvalitní přípravu pomazánek na dětské svačinky.

            V naší prádelně, vybavené pračkou a sušičkou mohou naše školnice pravidelně  prát a sušit ložní prádlo.

 

 

Zahrada mateřské školy

Zahrada mateřské školy je z důvodu bezpečnosti dětí oplocena ze tří stran, čtvrtá strana je ohraničena zdí.

Jsou zde umístěny dvě pískoviště. Obě jsou opatřena dřevěnými obrubami. Každé pískoviště je přikryto sítí, která  se snímá pouze při pobytu dětí na zahradě MŠ.

V letošním kalendářním roce došlo k celkové rekonstrukci naší školní zahrady a k obnově, či modernizaci většiny hrových prvků.

 

 

Rozměry:   zahrada má výměru 401 m

Vybavení:

 dětská houpačky s dvěma sedáky  - s pískovou dopadovou plochou

2 dětské hrazdy

2 stoly dřevěné

4 lavičky dřevěné

kůly pro přecházení a přeskok 12 ks

1 dětská skluzavka

1 domeček se dvěma lavičkami

1 korfbalový koš

1 kolotoč

1 prolézačka housenka

2 kreslící tabule

1 prohazovadlo

 dřevěný domek na hračky

 

            Naše  zahrada  vyhovuje současným evropským normám. Zařízení zahrady a tělocvičny bývá každý rok kontrolováno a opraveno odbornou firmou. Prostory naší zahrady jsou pravidelně využívány k hrovým a pohybovým aktivitám našich dětí.  Často je využíváme při pobytu venku, ale nejen to. Pokud nám počasí dovolí využíváme ji při pořádání některých akcí. Pravidelně zde na podzim pečeme jablka, topinky nebo brambůrky. Hned zjara zase usilujeme o  zpříjemnění pobytu v mateřské škole dalšími akcemi. Jsou to například: Pouť pro panenku, soutěže na Den dětí, opékání buřtů při přespání v mateřské škole atp. Snažíme se zde také organizovat v rámci možností vystoupení pro rodiče .

            Stále dochází k pravidelnému zamykání zahrady, které má za úkol zabránit devastaci jejího zařízení.

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají - po celou dobu výchovné práce s dětmi -  pedagogické pracovnice MŠ, a to do doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osoby.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní   a hygienické normy dle platných předpisů. Podrobná pravidla jsou obsažena ve školním řádu mateřské školy, se kterým jsou vždy na začátku školního roku seznámeni všichni zaměstnanci školy a rodiče . Školní řád je vyvěšen na chodbě MŠ a zveřejněn na webových stránkách MŠ.

            Všechny vnitřní a vnější prostory naší mateřské školy splňují současné hygienické i bezpečnostní normy. 

 

 

Organizace a provoz mateřské školy

 

V současné době má naše mateřská škola dvě třídy. Třídy jsou věkově heterogenní. Třída starších dětí - Sluníčka a třída mladších dětí  - Motýlci. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Na přání rodičů vyhovíme v zařazení sourozenců do jedné třídy.

Provoz mateřské školy je od 6.45 do 16.30 hodin.

            Ráno se děti scházejí od 6.45 do 8.30 hodin. Odpoledne se děti rozcházejí od 15.00 do 16.30 hodin. Na jiné době se rodiče mohou individuálně dohodnout s učitelkou ve třídě. Snažíme se vycházet vstříc potřebám rodiny, po dohodě s učitelkou ve třídě a zapsání do organizačního sešitu mohou rodiče přivádět a odvádět své děti kdykoliv v průběhu provozní doby.

K přerušení provozu dochází o prázdninách na jeden měsíc. Rozhoduje o něm ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem. O termínu uzavření mateřské školy jsou rodiče informováni nejpozději dva měsíce před uzavřením MŠ.

 

 Organizace dne v mateřské škole

 

6.45 – 9.15         - scházení dětí

                             - ranní spontánní hry dle volby dětí

                             - nabídkové činnosti

                             - ranní cvičení

 

9.15 – 10.00      -  hygiena

                            -  svačina, didakticky cílené činnosti

 

9.45.00 – 11.45   - pobyt venku

                               - hygiena

- pobyt venku ( v zimním období se délka pobytu řídí počasím), při nepříznivém

počasí provádíme náhradní tělovýchovné činnosti v tělocvičně

- pohybové hry, vycházky do okolí mateřské školy, v letních měsících vycházky do širšího okolí vesnice

 

11.45 – 12.30    - čištění zoubků

                             - oběd

                             - odcházení dětí s dopolední docházkou

 

12.30 – 14.30   - polední pohádka

                            - odpočinek

                            - klidové hry                

 

14.30 -  15.00   - vstávání

                            - oblékání

                            - svačina

 

15.00 – 16.30  - odpolední nabídkové činnosti

                           - rozcházení

           

            Tento časový rozvrh je při našich činnostech pouze orientační. Každý den se rozhodujeme podle momentálních možností a schopností dětí. Taktéž scházení a rozcházení dětí je pouze orientační. Rodiče si po dohodě s učitelkou mohou přivádět a odvádět děti podle vlastního posouzení, či potřeby v kteroukoliv denní hodinu.

            V průběhu dne se pedagogičtí pracovníci věnují dětem. Mají každý den připraven pro děti program, který vychází cíleně ze školního vzdělávacího programu a následně z plánovaného integrovaného bloku v návaznosti na splněné úkoly a plynule navazují na momentální možnosti a schopnosti dětí.

            Při realizaci našich plánovaných činností máme dostatečné možnosti k vlastnímu vybavení pomůckami. Finančně nám nejsou kladeny v tomto směru překážky, a proto se snažíme stále se seznamovat s novými materiály a činnostmi, které postupně při naší práci s dětmi využíváme.

 

Nadstandardní aktivity

 

            Vzhledem k velkému zájmu rodičů o zábavnou angličtinu jsme uzavřeli dohodu s firmou o spolupráci v seznamování s angličtinou našich dětí. Vyškolený lektor v odpoledních hodinách jednou týdně pracuje s našimi dětmi. Po dobu trvání angličtiny se paní učitelka aktivně věnuje dětem, které se této aktivity nezúčastňují.

Předškolní děti mohou hrát na flétničku vždy jednou týdně v rámci vzdělávacího programu našeho zařízení.

            Další naší aktivitou je systematické posilování zdraví a imunitního systému dětí:

                                     -    čištění zubů všech dětí po obědě

                                     -    sprchování dětí na zahradě v letních měsících

                                     -    plavecký výcvik

                                     -    pravidelné větrání všech místností

                                     -     pitný režim

                                     -    postupné prodlužování délky vycházek do okolí a zlepšování fyzické kondice dětí

                                     -    zajištění přísunu dostatečného množství vitamínů

    v potravě - hlavně v zimním období

 

 

Podmínky přijímání dětí do Mateřské školy Zápy

 

            Přijímání dětí do Mateřské školy Zápy probíhá jedenkrát ročně - formou zápisu, který je nejméně měsíc předem oznámen v informačním časopise Městyse Zápy Krajánek. Dále je datum zápisu včas oznámeno na vývěskách na shromažďovacích místech vesnice, jedná se o obchod, vývěsku Městyse Zápy, stanice autobusu, na internetových stránkách Mateřské školy Zápy a na internetových stránkách Městyse Zápy,.

            Zápis probíhá formou dne otevřených dveří. Příchozí děti si mohou v našem zařízení pohrát s hračkami, rodiče zatím předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a zapíší uchazeče o docházku do našeho zařízení. Den otevřených dveří je zaměřen pro všechnu veřejnost, nejen pro zapisované děti. Proto pravidelně zveme všechny, kdo se chtějí přijít také podívat, popovídat si o naší mateřské škole a o naší práci, o našich dětech, o našem přístupu k výchově a vzdělávání dětí atp. Celý provozní den je věnován pouze zápisu. Děti si pokaždé odnášejí ještě dárek v podobě výrobku od našich svěřenců. Prožíváme tak příjemný den, kterým se snažíme každý rok o krůček více přiblížit rodičům našich dětí a veřejnosti v Zápech.

          O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy.

 

Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Zápy pro školní rok 2015 / 2016

 

1/ Trvalé bydliště dítěte.

2/ Věk dítěte.

 

Délka předškolního vzdělávání

 

            Naše dvoutřídní mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání zpravidla pro děti od tří do šesti let. Děti jsou rozděleny do tříd, podle věku - 1.třídu  - MOTÝLKŮ navštěvují děti mladší / tří až pětileté/. 2. tříduSLUNÍČEK zase děti starší /čtyř až sedmileté/. V současné době přijímáme i děti mladší tří let .

 

 

 

 

Sociální klima a spoluúčast rodičů

 

Kvalitní spolupráce s rodiči našich dětí je jednou z priorit naší práce.  Při spolupráci s rodiči se snažíme o vznik vzájemné otevřenosti a důvěry. Snažíme se rodiče také zapojit do jednotlivých akcí a do „života“ mateřské školy. Rodiče aktivně spolupracují již při adaptaci dítěte v mateřské škole.

Rodiče nyní dle svých možností pomáhají mateřské škole. Pomáhají nám při zajišťování hygienických potřeb, části kancelářských potřeb a dle svých možností i různých jiných potřebných věcí a pomůcek. Někteří rodiče poskytují mateřské škole sponzorské dary, finanční i materiální.

Pedagogové se snaží pochopit konkrétní potřeby jednotlivých dětí a rodin a zapojit je do programu své práce.

Organizujeme každý rok minimálně dvě akce pro rodiče a nebráníme se ani jejich účasti na jednotlivých akcích mateřské školy.

            Pořádáme též jednou do roka kreativní soutěž pro rodiče – výrobu vánočních dárků nebo velikonočních kraslic. Jedná se nám o rozvoj spolupráce rodičů a dětí při kreativní tvorbě.    

 

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole:

 

-          jedenkrát za rok při rodičovských schůzkách – mohou spolurozhodovat o dalším programu MŠ

-          formou pravidelných vývěsek - upozornění na pořádané akce

-          formou měsíčních vývěsek činností a akcí

-          formou pravidelných informací na webových stránkách městyse Zápy a v místním tisku

-          formou webových stránek mateřské školy

-          formou emailové adresy určené pouze pro komunikaci ředitele MŠ s rodiči

-          formou emailových informací o akcích školy a platbách

-          formou pravidelných pohovorů s rodiči při předávání dětí

-          formou informativní nástěnky v přízemí MŠ           

-          formou pravidelných  informativních schůzek pro rodiče nových dětí ještě před nástupem dětí do mateřské školy

 

 

Spolupráce s dalšími subjekty

Spolupracujeme také s mnoha dalšími subjekty, bez nichž by bezproblémový chod našeho zařízení již nebyl možný.

1/ Spolupráce se zřizovatelem je dominantní. Ředitelka mateřské školy je v pravidelném kontaktu se starostou Městyse Zápy p. Vlčkem., který se také pravidelně zúčastňuje některých akcí MŠ.

2/ Spolupráce s Mateřskou školou v Riegerově ulici v Brandýse nad Labem využíváme           ke konzultaci vzniklých problémů.

3/ Spolupráce s firmou Relax Language Studio, která zajišťuje bezproblémový chod naší hrové angličtiny.

4/ Spolupráce s oběma základními školami v Brandýse nad Labem, které pravidelně, každoročně navštěvujeme s našimi předškoláky . Zde také konzultujeme zpětnou vazbu – úspěšnost vstupu a docházky do ZŠ dětí z naší mateřské školy.

Vždy před zápisem do prvních tříd navštívíme s předškolními dětmi obě základní školy v Brandýse nad Labem. Předškolní děti
se tak seznámí s prostředím, kde proběhne zápis do prvních tříd. Chceme jim tímto ulehčit první vstup do školy, protože přijdou do prostředí, které jim už není zcela neznámé.

5/ Spolupráce s Paedr. Heyrovskou, která vyšetřuje případné odchylky našich dětí. Dále speciální pedagogové základních škol v Brandýse nad Labem, kteří vyšetřují naše děti s odkladem školní docházky.

6/ Spolupráce s logopedkou, které posíláme děti s řečovými vadami.

7/ Spolupráce s místním mysliveckým sdružením, které nám pomáhá při ekologické výchově našich dětí.

8/ Spolupráce s bazénem v Neratovicích, který zajišťuje kurzy plavání našich dětí.

9/ Spolupráce s našimi sponzory, kteří finančně nepravidelně zaštiťují některé naše kulturní akce, například vánoční a mikulášskou besídku.

 

.